If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Số đối

Học về số đối ví dụ như 3 và -3 hoặc -4 và 4 bằng cách dùng trục số.

Thuyết minh video