If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số âm trên trục số

Vấn đề

Quan sát trục số sau.
Một trục số nằm ngang đánh dấu từ âm hai đến dương hai với các dấu gạch mỗi một phần tám đơn vị. Có bốn điểm được đánh dấu. Điểm nằm ở vị trí âm hai kí hiệu là A. Điểm nằm bên phải âm hai ba vạch kí hiệu là B. Điểm nằm bên phải âm một ba vạch kí hiệu là C. Điểm nằm bên phải số 0 năm vạch kí hiệu là D.
Điểm nào nằm ở 58?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?