If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luỹ thừa của tích & thương (bài tập nhỏ)

Vấn đề

Hãy chọn biểu thức tương ứng.
left parenthesis, 3, dot, 5, right parenthesis, start superscript, 6, end superscript, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?