If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về lũy thừa

Học cách dùng số mũ và cơ số. Ví dụ, viết 4 x 4 x 4 x 4 x 4 dưới dạng lũy thừa.
Số mũ và cơ số sẽ có dạng như sau:
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript
Chữ số nhỏ được viết ở phía trên bên phải một chữ số khác được gọi là start color #e07d10, start text, s, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, m, u, with, \~, on top, end text, end color #e07d10. Chữ số phía dưới số mũ được gọi là start color #11accd, start text, c, ơ, space, s, o, with, \^, on top, with, \', on top, end text, end color #11accd. Trong ví dụ này, cơ số là start color #11accd, 4, end color #11accd, và số mũ là start color #e07d10, 3, end color #e07d10.
Sau đây là ví dụ khi cơ số bằng start color #11accd, 7, end color #11accd, và số mũ bằng start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
start color #11accd, 7, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 5, end color #e07d10, end superscript
Để tính một lũy thừa, chúng ta nhân cơ số với chính nó, số lần nhân bằng giá trị số mũ. Trong ví dụ của chúng ta, start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript nghĩa là chúng ta nhân cơ số start color #11accd, 4, end color #11accd cho chính nó start color #e07d10, 3, end color #e07d10 lần:
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd
Một khi chúng ta viết ra được bài toán nhân, chúng ta có thể dễ dàng tính được biểu thức. Hãy thử áp dụng vào ví dụ mà chúng ta đang sử dụng:
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd
empty space, equals, 16, times, 4
empty space, equals, 64
Chúng ta sử dụng lũy thừa để viết các biểu thức dài thành các biểu thức ngắn gọn hơn. Ví dụ, giả sử chúng ta muốn biểu diễn biểu thức sau:
start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd
Biểu thức này thật sự rất dài. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy start color #11accd, 2, end color #11accd nhân với chính nó start color #e07d10, 6, end color #e07d10 lần. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể viết một biểu thức tương tự, trong đó start color #11accd, 2, end color #11accd là cơ số và start color #e07d10, 6, end color #e07d10 là số mũ:
start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 6, end color #e07d10, end superscript
Tuyệt vời, để chắc chắn chúng ta đã hiểu về lũy thừa, hãy làm những bài toán luyện tập sau đây.

Luyện tập:

Bài 1A
  • Hiện tại
Viết biểu thức 7, times, 7, times, 7 dưới dạng lũy thừa.

Thử thách:

Bài 2A
  • Hiện tại
Điền dấu is greater than, comma, is less than, comma hoặc equals.
2, start superscript, 5, end superscript
5, squared

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.