If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về số mũ

Ôn tập kiến thức cơ bản về lũy thừa và luyện tập các bài toán. 

Số mũ và cơ số

Số mũ và cơ số sẽ có dạng như sau:
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript
Chữ số nhỏ được viết ở phía trên bên phải một chữ số khác được gọi là start color #e07d10, start text, s, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, m, u, with, \~, on top, end text, end color #e07d10. Chữ số phía dưới số mũ được gọi là start color #11accd, start text, c, ơ, space, s, o, with, \^, on top, with, \', on top, end text, end color #11accd. Trong ví dụ này, cơ số là start color #11accd, 4, end color #11accd, và số mũ là start color #e07d10, 3, end color #e07d10.
Muốn biết thêm về số mũ? Hãy xem video này.

Tính số mũ

Số mũ cho chúng ta biết số lần cần phải nhân một cơ số với chính cơ số đó.
Trong ví dụ này, start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript cho biết chúng ta cần phải nhân cơ số start color #11accd, 4, end color #11accd cho chính nó start color #e07d10, 3, end color #e07d10 lần:
43=44443=64\begin{aligned} \blueD4^\goldD3 &=\blueD4 \cdot \blueD4 \cdot \blueD4 \\\\ \phantom{\blueD4^\goldD3}&= 64 \end{aligned}

Sẽ ra sao nếu số mũ bằng 0?

Mọi cơ số (khác 0) có số mũ là 0 sẽ luôn luôn bằng 1.
Ví dụ, 7, start superscript, 0, end superscript, equals, 1.
Hãy xem video này để hiểu tại sao.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Tính.
9, squared, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Muốn luyện tập thêm về lũy thừa? Hãy thử những bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.