If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Viết phân số (mẫu là 10 hay 100) dưới dạng số thập phân

Vấn đề

Hãy viết start fraction, 21, divided by, 10, end fraction dưới dạng số thập phân.
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?