If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học 1: Bài học 5

Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân

Ôn tập viết phân số dưới dạng số thập phân, giải một số bài tập thực hành.

Viết lại phân số dưới dạng số thập phân

Để viết phân số dưới dạng số thập phân, ta lấy tử chia cho mẫu.
Nếu ta có hỗn số, phần nguyên sẽ nằm bên trái dấu phẩy.
Ví dụ 1: start fraction, 2, divided by, 5, end fraction
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 5, end color #1fab54
start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, end fraction, equals, 0, comma, 4
Ví dụ 2: 3, start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
start color #f9685d, 3, end color #f9685d nằm bên trái dấu phẩy. Sau đó, ta đem start color #11accd, 7, end color #11accd chia cho start color #1fab54, 8, end color #1fab54.
start fraction, start color #11accd, 7, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, end fraction, equals, start color #11accd, 7, end color #11accd, colon, start color #1fab54, 8, end color #1fab54
start color #f9685d, 3, end color #f9685d, start fraction, start color #11accd, 7, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, end fraction, equals, 3, comma, 875
Muốn tìm hiểu them về viết phân số dưới dạng số thập phân? Nhấn vào video này.

Luyện tập

Bài 1
Viết start fraction, 3, divided by, 10, end fraction dưới dạng số thập phân.
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.