If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất lí thuyết và thực nghiệm: Tung đồng xu và tung xúc xắc

Xác suất là khả năng xuất hiện một sự kiện, hiện tượng (gọi là biến cố). Chúng ta có thể tính toán xác suất bằng cách nhìn vào kết quả thực nghiệm hoặc bằng cách lập luận về các kết quả có thể có thể xảy ra.

Phần 1: Tung một đồng xu

câu hỏi a
Một đồng xu bình thường có 2 mặt (ngửa và sấp) mà đều có khả năng xuất hiện bằng nhau khi đồng xu được tung.
Xác suất về mặt lí thuyết của biến cố mặt xuất hiện là mặt ngửa khi tung đồng xu là gì?
P(ngửa)=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi b
Đan tung một đồng xu 20 lần và nhận được 8 lần mặt ngửa.
Theo như kết quả của Đan, xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện là mặt ngửa là bao nhiêu?
P(ngửa)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi c
Tại sao kết quả lí thuyết và kết quả thực nghiệm lại không giống nhau?
Chọn 1 đáp án:

câu hỏi d
Đan tiếp tục tung đồng xu của bạn ấy cho đến khi bạn ấy có 100 lần tung, và mặt ngửa xuất hiện 47 lần trong những lần tung đó.
Theo như những kết quả trên, xác suất thực nghiệm của biến cố mặt xuất hiện là mặt ngửa là bao nhiêu?
P(ngửa)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi e
Bạn nhận ra gì về xác suất thực nghiệm khi Đan tiếp tục tung đồng xu?
Chọn 1 đáp án:

Phần 2: Tung xúc xắc

câu hỏi a
Một xúc xắc có 6 mặt được đánh dấu từ 1 đến 6 mà đều có khả năng xuất hiện như nhau khi xúc xắc được tung.
Xác suất về mặt lí thuyết của biến cố mặt xuất hiện là mặt 1 khi tung xúc xắc?
P(1)=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi b
Đan chuẩn bị tung một viên xúc xắc 60 lần và xem mặt 1 xuất hiện bao nhiêu lần.
Theo như xác suất về mặt lí thuyết, Đan nên mong chờ bao nhiêu lượt tung xúc xắc xuất hiện mặt 1?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
lượt tung

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.