If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm: Tung đồng xu và tung xúc xắc

Xác suất là đại lượng đo lường khả năng xảy ra của một sự kiện, hiện tượng (gọi chung là biến cố). Chúng ta có thể tính toán xác suất dựa trên kết quả thực nghiệm hoặc bằng cách suy luận về các kết quả có thể xảy ra.

Phần 1: Tung đồng xu

câu hỏi a
Khi tung một đồng xu cân đối và đồng chất, khả năng xuất hiện của 2 mặt ngửa và sấp là như nhau.
Xác suất lí thuyết của biến cố tung được mặt ngửa bằng bao nhiêu?
P(tung được mặt ngửa)=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi b
Đan tung một đồng xu 20 lần và có 8 lần tung được mặt ngửa.
Dựa trên kết quả của Đan, tính xác suất thực nghiệm của biến cố tung đồng xu được mặt ngửa.
P(tung được mặt ngửa)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi c
Tại sao kết quả xác suất lí thuyết và kết quả xác suất thực nghiệm lại không bằng nhau?
Chọn 1 đáp án:

câu hỏi d
Đan tiếp tục tung đồng xu của bạn ấy cho đến khi đủ 100 lần tung. Mặt ngửa xuất hiện 47 lần trong số 100 lần tung đó.
Theo như kết quả trên, xác suất thực nghiệm của biến cố tung được mặt ngửa là bao nhiêu?
P(tung được mặt ngửa)
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi e
Ta có thể rút ra kết luận như thế nào về xác suất thực nghiệm khi Đan tiếp tục thử nghiệm tung đồng xu?
Chọn 1 đáp án:

Phần 2: Tung xúc xắc

câu hỏi a
Khi tung một con xúc xắc cân đối và đồng chất, khả năng xuất hiện của 6 mặt (được đánh số từ 1 đến 6) là như nhau.
Xác suất lí thuyết của biến cố tung được mặt 1 bằng bao nhiêu?
P(tung được mặt 1)=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

câu hỏi b
Đan sẽ tung một con xúc xắc 60 lần và xem mặt 1 xuất hiện bao nhiêu lần.
Nếu chỉ xét xác suất lí thuyết, sẽ có bao nhiêu lần tung được mặt 1?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
lần

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.