If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết biểu thức để tính diện tích toàn phần

Vấn đề

Hình sau biểu diễn hình lập phương.
Biểu thức nào sau đây biểu diễn diện tích toàn phần của hình lập phương?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?