Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Viết biểu thức để tính diện tích toàn phần

Vấn đề

Hình sau biểu diễn hình lập phương.
Biểu thức nào sau đây biểu diễn diện tích toàn phần của hình lập phương?
Chọn 1 đáp án: