If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hai góc phụ nhau & hai góc bù nhau

Học về góc phụ nhau và góc bù nhau, cũng như là định nghĩa của góc kề nhau và góc bẹt. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video