If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ các đa thức

Vấn đề

G=3t25t+6P=8t2+7t9
G+P=

Đáp án nên được viết thành đa thức dạng chuẩn.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?