If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia đa thức cho đa thức (có dư)

Vấn đề

Tính.
Đáp án của bạn nên có dạng p, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start fraction, k, divided by, x, plus, 3, end fraction, trong đó p là một đa thức và k là một số nguyên.
start fraction, x, squared, plus, 5, x, plus, 5, divided by, x, plus, 3, end fraction, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?