If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia đa thức cho x (có dư)

Vấn đề

Tính.
Đáp án của bạn nên có dạng p(x)+kx, trong đó p là một đa thức và k là một số nguyên.
2x3+7x=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?