If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 6

Bài học 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Trực giác về giá trị của biểu thức đại số

Vấn đề

Giá trị của biểu thức start fraction, 5, divided by, x, end fraction, plus, 5 sẽ thay đổi như thế nào nếu giá trị của x giảm dần và là một số dương?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?