If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về ƯCLN và BCNN

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Hưng và Tiến đều giặt đồ hôm nay. Hưng giặt đồ 6 ngày một lần và Tiến giặt đồ 9 ngày một lần.
Hỏi sẽ còn bao nhiêu ngày cho tới khi Hưng và Tiến cùng giặt đồ chung vào một ngày một lần nữa?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
ngày
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?