If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về bội chung nhỏ nhất

Ôn tập về bội chung nhỏ nhất (BCNN) và thử giải một vài bài toán.

BCNN là gì?

BCNN là viết tắt của "bội chung nhỏ nhất". Bội chung nhỏ nhất của hai số là số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của hai số đó.

Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Một cách để tìm BCNN của hai (hoặc nhiều) số: liệt kê các bội của các số đó theo thứ tự tăng dần rồi xác định số nhỏ nhất khác 0 trong các bội chung của hai (hoặc nhiều) số đó.
Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về bội chung nhỏ nhất, hãy xem video sau.

Bài tập mẫu 1: BCNN của 810

Các số chia hết cho 8: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, point, point, point
Các số chia hết cho 10: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, comma, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accdstart color #11accd, 80, end color #11accd đều là bội chung của 810. Trong các số đó, số nào là bé nhẩt?
start color #11accd, 40, end color #11accd là bội chung nhỏ nhất của 810.
start text, B, C, N, N, end text, left parenthesis, 8, comma, 10, right parenthesis, equals, 40

Bài tập mẫu 2: BCNN của 3, comma, 46

Các bội của 3: 3, comma, 6, comma, 9, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 15, comma, 18, comma, 21, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, point, point, point
Các bội của 4: 4, comma, 8, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 16, comma, 20, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, comma, 28, point, point, point
Các bội của 6: 6, comma, start color #11accd, 12, end color #11accd, comma, 18, comma, start color #11accd, 24, end color #11accd, comma, 30, comma, 36, point, point, point
start color #11accd, 12, end color #11accd là bội chung nhỏ nhất của 3, comma, 4, comma6.
start text, B, C, N, N, end text, left parenthesis, 3, comma, 4, comma, 6, right parenthesis, equals, 12

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Tìm bội chung nhỏ nhất của 39.
Một cách khác để miêu tả đề bài:
start text, B, C, N, N, end text, left parenthesis, 3, comma, 9, right parenthesis, equals, question mark
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nếu bạn muốn giải thêm các bài tập liên quan, tham khảo các bài tập sau.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.