If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tìm ước và bội

Sử dụng dấu hiệu chia hết để xác định ước của 154 và bội của 14. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video