If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định bội

Vấn đề

Phép tính nào dưới đây cho ta thấy 45 là bội của 15?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?