If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về ước và bội

Ôn lại về ước và bội và thử một số bài toán thực hành.

Ước là gì?

Số tự nhiên a được gọi là ước của số tự nhiên b nếu b chia hết cho a. Ví dụ, 2 là ước của 66 chia hết cho 2.
Ước của start color #7854ab, 8, end color #7854ab là: start color #11accd, 1, comma, 2, comma, 4, end color #11accd, commastart color #11accd, 8, end color #11accd.
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 1, end color #11accd, equals, 8
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 2, end color #11accd, equals, 4
start color #9d38bd, 8, end color #9d38bd, colon, start color #11accd, 4, end color #11accd, equals, 2
start color #7854ab, 8, end color #7854ab, colon, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, 1
start color #7854ab, 8, end color #7854ab chia hết cho start color #11accd, 1, comma, 2, comma, 4, end color #11accd, commastart color #11accd, 8, end color #11accd.

Cặp ước

1 cặp ước gồm 2 số tự nhiên mà khi ta nhân chúng với nhau, ta được 1 tích nhất định.
Các cặp ước của start color #ff00af, start color #7854ab, 8, end color #7854ab, end color #ff00af là:
start color #11accd, 1, end color #11accdstart color #11accd, 8, end color #11accdstart color #11accd, 1, end color #11accd, dot, start color #11accd, 8, end color #11accd, equals, start color #ff00af, start color #7854ab, 8, end color #7854ab, end color #ff00af
start color #11accd, 2, end color #11accdstart color #11accd, 4, end color #11accdstart color #11accd, 2, end color #11accd, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, equals, start color #7854ab, 8, end color #7854ab
Muốn tìm hiểu thêm về cách tìm ước? Hãy xem thử video này.
Muốn tìm hiểu thêm nhiều cách để tìm ra ước và bội? Hãy xem bài giảng này.

Bài thực hành 1: Tìm ước

Bài toán 1A
Số nào dưới đây là ước của 78?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Muốn thử sức thêm nhiều câu hỏi tương tự? Hãy xem thử bài tập này.

Bội là gì?

Bội là tích của một số tự nhiên với một số tự nhiên khác. Bốn bội đầu tiên (khác 0) của start color #11accd, 3, end color #11accd3, comma, 6, comma, 912 vì:
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 1, equals, 3
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 2, equals, 6
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 3, equals, 9
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 4, equals, 12
Một vài bội khác của start color #11accd, 3, end color #11accd15, comma, 30300.
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 5, equals, 15
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 10, equals, 30
start color #11accd, 3, end color #11accd, dot, 100, equals, 300
Ta không bao giờ có thể liệt kê tất cả các bội của một số. Trong ví dụ, start color #11accd, 3, end color #11accd có thể được nhân với vô số số tự nhiên để tìm ra các bội mới.

Xác định bội

Ta có thể kiểm tra xem số thứ nhất có phải là bội của số thứ hai không bằng cách xem số thứ hai có chia hết cho số thứ nhất không.
15 là bội của start color #11accd, 3, end color #11accd15, colon, start color #11accd, 3, end color #11accd, equals, 5.
17 không phải là bội của start color #11accd, 3, end color #11accd17, colon, start color #11accd, 3, end color #11accd, equals, 5, start text, space, left parenthesis, d, ư, space, end text, 2, right parenthesis.
Muốn tìm hiểu thêm về cách tìm ước và bội của một số? Hãy xem thử video này.

Bài thực hành 2: Tìm bội

Bài toán 2A
Số nào trong các số dưới đây là bội của 9?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Muốn làm thêm nhiều bài như thế này? Nhấn vào bài tập này.