If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ý nghĩa của lũy thừa

Vấn đề

Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa.
6, times, 6, times, 6, times, 6, times, 6, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?