If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về các tính chất của lũy thừa

Ôn tập về các tính chất thường thấy của lũy thừa giúp ta viết lại các lũy thừa bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, x²⋅x³ có thể viết thành x⁵.
Tính chấtVí dụ
x, start superscript, n, end superscript, dot, x, start superscript, m, end superscript, equals, x, start superscript, n, plus, m, end superscript2, cubed, dot, 2, start superscript, 5, end superscript, equals, 2, start superscript, 8, end superscript
start fraction, x, start superscript, n, end superscript, divided by, x, start superscript, m, end superscript, end fraction, equals, x, start superscript, n, minus, m, end superscriptstart fraction, 3, start superscript, 8, end superscript, divided by, 3, squared, end fraction, equals, 3, start superscript, 6, end superscript
left parenthesis, x, start superscript, n, end superscript, right parenthesis, start superscript, m, end superscript, equals, x, start superscript, n, dot, m, end superscriptleft parenthesis, 5, start superscript, 4, end superscript, right parenthesis, cubed, equals, 5, start superscript, 12, end superscript
left parenthesis, x, dot, y, right parenthesis, start superscript, n, end superscript, equals, x, start superscript, n, end superscript, dot, y, start superscript, n, end superscriptleft parenthesis, 3, dot, 5, right parenthesis, start superscript, 7, end superscript, equals, 3, start superscript, 7, end superscript, dot, 5, start superscript, 7, end superscript
left parenthesis, start fraction, x, divided by, y, end fraction, right parenthesis, start superscript, n, end superscript, equals, start fraction, x, start superscript, n, end superscript, divided by, y, start superscript, n, end superscript, end fractionleft parenthesis, start fraction, 2, divided by, 3, end fraction, right parenthesis, start superscript, 5, end superscript, equals, start fraction, 2, start superscript, 5, end superscript, divided by, 3, start superscript, 5, end superscript, end fraction
Muốn học thêm về những tính chất này? Nhấn vào video nàyvideo này.

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tính chất này nói rằng khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.
x, start superscript, n, end superscript, dot, x, start superscript, m, end superscript, equals, x, start superscript, n, plus, m, end superscript

Ví dụ:

5, squared, dot, 5, start superscript, 5, end superscript, equals, 5, start superscript, 2, plus, 5, end superscript, equals, 5, start superscript, 7, end superscript

Luyện tập

Bài 1.1
  • Current
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 8, start superscript, n, end superscript.
8, start superscript, 6, end superscript, dot, 8, start superscript, 4, end superscript, equals

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Tính chất này nói rằng khi chúng ta chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.
start fraction, x, start superscript, n, end superscript, divided by, x, start superscript, m, end superscript, end fraction, equals, x, start superscript, n, minus, m, end superscript

Ví dụ:

start fraction, 3, start superscript, 8, end superscript, divided by, 3, squared, end fraction, equals, 3, start superscript, 8, minus, 2, end superscript, equals, 3, start superscript, 6, end superscript

Luyện tập

Bài 2.1
  • Current
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 7, start superscript, n, end superscript.
start fraction, 7, start superscript, 7, end superscript, divided by, 7, cubed, end fraction, equals

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một lũy thừa

Tính chất này nói rằng để tìm lũy thừa của một lũy thừa, chúng ta nhân các số mũ với nhau.
left parenthesis, x, start superscript, n, end superscript, right parenthesis, start superscript, m, end superscript, equals, x, start superscript, n, dot, m, end superscript

Ví dụ:

left parenthesis, 8, squared, right parenthesis, cubed, equals, 8, start superscript, 2, dot, 3, end superscript, equals, 8, start superscript, 6, end superscript

Luyện tập

Bài 3.1
  • Current
Rút gọn.
Viết lại biểu thức dưới dạng 2, start superscript, n, end superscript.
left parenthesis, 2, start superscript, 4, end superscript, right parenthesis, squared, equals

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một tích

Tính chất này nói rằng khi tính lũy thừa của một tích, chúng ta nhân các lũy thừa của các thừa số.
left parenthesis, x, dot, y, right parenthesis, start superscript, n, end superscript, equals, x, start superscript, n, end superscript, dot, y, start superscript, n, end superscript

Ví dụ:

left parenthesis, 3, dot, 5, right parenthesis, start superscript, 6, end superscript, equals, 3, start superscript, 6, end superscript, dot, 5, start superscript, 6, end superscript

Luyện tập

Bài 4.1
  • Current
Chọn một biểu thức tương đương.
left parenthesis, 4, dot, 7, right parenthesis, start superscript, 8, end superscript, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Lũy thừa của một thương

Tính chất này nói rằng khi tính lũy thừa của một thương, chúng ta chia lũy thừa của số bị chia cho lũy thừa của số chia.
left parenthesis, start fraction, x, divided by, y, end fraction, right parenthesis, start superscript, n, end superscript, equals, start fraction, x, start superscript, n, end superscript, divided by, y, start superscript, n, end superscript, end fraction

Ví dụ:

left parenthesis, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, right parenthesis, start superscript, 8, end superscript, equals, start fraction, 7, start superscript, 8, end superscript, divided by, 2, start superscript, 8, end superscript, end fraction

Luyện tập

Bài 5.1
  • Current
Chọn một biểu thức tương đương.
left parenthesis, start fraction, 6, divided by, 5, end fraction, right parenthesis, start superscript, 9, end superscript, equals, question mark
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử sức thêm với các bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.