If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 1

Bài học 3: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Áp dụng tính chất phân phối để nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

Vấn đề

Dung đã làm phép tính 4, times, 82 theo các bước sau.
empty space, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, times, start color #11accd, 82, end color #11accd
start text, B, ư, ớ, c, space, end text, 1equals, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, times, left parenthesis, start color #11accd, 80, end color #11accd, plus, start color #11accd, 2, end color #11accd, right parenthesis
start text, B, ư, ớ, c, space, end text, 2equals, left parenthesis, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, plus, start color #11accd, 80, end color #11accd, right parenthesis, plus, left parenthesis, start color #1fab54, 4, end color #1fab54, plus, start color #11accd, 2, end color #11accd, right parenthesis
start text, B, ư, ớ, c, space, end text, 3equals, 84, plus, 6
start text, B, ư, ớ, c, space, end text, 4equals, 90
Hãy chỉ ra lỗi sai của Dung.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?