If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thử thách về số đối

Vấn đề

Phát biểu nào sau đây về E là đúng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?