Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

So sánh phân số bằng hình vẽ

Vấn đề

Điền dấu >,< hoặc =.
Gợi ý: Hãy thử tô màu các hình chữ nhật dưới đây để so sánh hai phân số.
28
48