If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

So sánh các phân số bằng cách lấy một số làm tiêu chuẩn

Vấn đề

Xác định vị trí của 3258 trên trục số để thấy được mối liên hệ giữa các phân số trên với 1.
Hãy bấm vào từng dấu chấm trên hình để chọn đáp án.
So sánh.
32
58
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?