If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia có phân số và số tự nhiên trong tình huống thực tế

Vấn đề

Ta có thể giải bài toán nào với phép tính 13:4?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?