If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về phép chia có phân số và số tự nhiên

Vấn đề

Giang đang sơn nhà của cô ấy. Mỗi phòng cần 12 l sơn.
Nếu Giang có 3 l sơn, cô ấy có thể sơn bao nhiêu phòng?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
phòng
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?