If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phép chia phân số

Ôn tập những kiến thức căn bản về phép chia phân số, sau đó thử giải một số bài tập.

Phép chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.
Ví dụ:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, colon, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, times, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
Khi chúng ta làm phép nhân, chúng ta nhân tử với tử, mẫu với mẫu.
Ví dụ 1: Cho các phân số
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
Phân số nghịch đảo của start fraction, 8, divided by, 3, end fractionstart fraction, 3, divided by, 8, end fraction.
Vậy nên:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, times, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, times, 3, divided by, 2, times, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Ví dụ 2: Cho các hỗn số
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
Đầu tiên, hãy viết hỗn số thành phân số.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, colon, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, colon, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, N, h, a, with, \^, on top, n, space, v, ớ, i, space, p, h, a, with, \^, on top, n, space, s, o, with, \^, on top, with, \', on top, space, n, g, h, ị, c, h, space, đ, ả, o, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, R, u, with, \', on top, t, space, g, ọ, n, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, h, o, ặ, c, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Bạn muốn tìm hiểu thêm về phép chia phân số? Hãy xem video này.
Bạn muốn xem lại phép nhân phân số? Hãy xem bài học này.

Luyện tập

Bài 1
  • Current
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, colon, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bạn muốn làm thêm nhiều bài tập như thế này? Hãy xem bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.