If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia với thương là số thập phân

Bạn An dùng hàng giá trị và phân số để giới thiệu về phép chia số thập phân.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ bắt đầu học một số phương pháp chia có thương là không phải là một số nguyên mà nó là một số thập phân bây giờ mình sẽ thử lấy 3 chia cho 27 hết rừng video lại và tính thử coi bao nhiều mình sẽ cho bạn một để ý là kết quả của phép chia này thì sẽ không phải là số nguyên đâu mày tới bây giờ mình sẽ cùng tính với nhau nhưng mà như mọi phép toán trong Toán học thì mình có thể dùng nhiều cách để máy tính được kết quả của việc 3 chia 2 và một cách là mình sẽ biết nó lại thành phân số bạn đã bài viết là 3 chia 2 thì sẽ thành phân số là 3 phần 2 ở đây là 3 phần 2 3/2 như vậy hoặc là bạn có thể nói nó tương tự như là 3 chia 2 nhưng mà mình sẽ biểu diễn 3/2 dưới dạng số thập phân như thế nào đây Mình có thể coi 3/2 bằng với hai phần 2 cộng với 1 phần 2 mà sẽ viết ra là 13 phần 2 là sẽ bằng với 2 cộng 1 chia cho hay vào đây thì làm bạn sẽ làm nó tất cả các bước để mà bạn sẽ dễ hiểu được không ở đây thì cái này cũng bằng với hai phần 2 đây sẽ là hai phần 2 cộng thêm với 1/2 Ừ vợ mình sẽ tắt phân số 3/2 mình vừa tắt phân số bằng hai cạnh hai phần là 2/2 + 1/2 2/2 thì sẽ bằng một về nơi kết quả sẽ bằng là một cộng với 1 và 1/2 ở đây Bạn có thể thấy là 1/2 có thể viết là 5/10 như vậy là rất là đúng nếu mà mình muốn ghi ra từng bước thì mình có thể nói là nó bằng với một và khi viết dưới dạng số thập phân thì mình có thể biểu diễn nó là ở dạng phần phần mười phần trăm họ phần ngàn và nên 1/2 cũng tương tự như là 5 phần 10 và nếu mà muốn thể hiện dưới dạng số thập phân thì nó sẽ là 1 và 5 phần 10 thật là 1,5 Em còn ở đây thì mình đã làm hội thứ ra cụ thể tất cả các bước nhưng mà khi làm bài luyện tập thì bạn có thể thấy phép chia này cũng giống như là ba phần 2 là 3 chia 2 bằng một còn lại 1/2 ở đây vậy là dưới dạng hỗn số thì kết quả sẽ là bằng 1 và 1/2 và 1/2 viết dưới dạng số thập phân là 5/10 đó là kết quả của phép tính sẽ bằng 1 và 5 phần 10 theo một cách khác để giải và này là nhỉ là vì kết quả mình thu được không phải số nguyên nhưng lấy 3 chia 2 thì mình nên có thể tính ra kết quả là dạng phần mười vậy nên mình sẽ biểu diễn nó dưới dạng là phần 17 ba là bao nhiêu phần mười đây ba là 30 phần 10 A và mình sẽ chia bây giờ mình sẽ chia cho 2 Ừ Vậy thì 30/10 chia cho 2 thì sẽ bằng là 15/10 Ừ cái này bằng với 15 phần mười mà nó sẽ bằng với 10/10 và 5/10 hoặc là 1 và 5 phần 10 vậy có hai cái này đều sẽ cho ra kết quả giống như nhau khi mà thực hiện phép tính là 3 chia cho 2 và mình sẽ thích cách đầu tiên hơn bởi vì nó vận dụng những gì mà mình đã học được về phân số mà sẽ làm theo một ví dụ nữa ạ Bây giờ mình sẽ lấy bà 14 chia cho 4 đi lễ 30 4 chia cho 4 và cũng tương tự như trước thì bạn hãy tạm dừng video làm và thử dùng một số cách cách làm mà mình đã học được ở video trước để làm bài này mình thấy như mình vừa mới nói thì là mình có thể giết phép chia lại dưới dạng phân số với nên là cái này sẽ cũng bằng với 34 phần 4 Ừ vậy thì nó sẽ là bao nhiêu đây số 34 triệu 4 thì bằng 8 về thị kết quả đây sẽ là 8 và mình sẽ còn thừa còn như hai ở đây với kết quả sẽ là 8 và hai phần từ mà sẽ viết nó lại dễ hơn là 8 và hai phần từ mình sẽ biết số 2 bằng màu xanh để cho dễ nhìn đây là 8 và hai phần 4A em bị lỗi thì mình vừa mới tới bằng cách nào Đấy mình nói là 34 chia 4 = 8 còn như lại hai nơi là mình sẽ còn phần như là 2/4 theo một cách khác là nó và bạn muốn làm cụ thể từng bước hơn thì bạn có thể tách ra là thành 32/4 cộng với 2/4 32/4 bằng 8 về thì kết quả là bạn 8 và hai phần tử mà 2/4 Thì bạn 1/2 gạch nên lạnh và nếu mà mình cũng biểu diễn ở phải dạng phần mười thì mình nó sẽ bằng với 8 rồi và 1/2 cũng bằng với 5 phần 18 và anh phùa bị nó còn viết dưới dạng số thập phân thì nó sẽ là 8,5 vì vậy là xong Bây giờ Bây giờ mình sẽ làm thêm một bài nữa là mình sẽ làm thêm một bài mà số bị chia là số thập phân bây giờ giả sử mình muốn tính 8,4 khi chia cho 7 khi bé tạm dừng video và cụm từ tính sau khi mà làm bài này thì bạn có thể nhận ra là 84 chia hết cho 7 nếu mà bạn nhớ 7x 7 thì mình có mình biết là 7 x 12 = 84 hoặc là 84 chia 7 = 12 Ừ nhưng mà ở bài toán này thì lại không phải là 84 mà là 8,4 Vậy thì mình sẽ tính như thế nào một cách là mình có thể con nó là dạng phần 18,4 tương tự với lại 84/10 vậy thì bài toán này sẽ là thành 84/10 chia cho 7 mình có 84 của bất cứ cái gì cho 7 thì cũng bằng 12 về kết quả sẽ là 12 phần mười 12/10 sẽ viết lại với dạng là một và 2/10 hoặc là 1,2 m vậy là xong Ê mày kết quả của bài toán này sẽ bằng với 1,2 một cách khác để nghĩ là mình có thể coi 84/10 sẽ giống với lợi 84/10 cho thực tế thì bạn có thể đọc là 84/10 84 phần 10 các bạn sẽ chia cho 7 II sau khi mà bạn chia cho một số nào đó thì nó cũng giống với việc nhưng với số nghịch đảo và nó sẽ là 84/10 x cho 1/7 thì mình sẽ viết như vậy a84 nhân cho 1 ở bảng 84/10 nhân cho 7 mình sẽ biết như vậy bây giờ mình có thể rút gọn nó là nếu mà chia cả tử cho mẫu cho bà ý thì 84 chia 7 = 12 7,7 bằng 11 12 12 là bằng với nó sẽ bằng 12 - 11 là bằng 12 phần mười kết quả là 1,2 mình sẽ làm theo một ví dụ nữa có liên quan hơn một tí bây giờ mình sẽ tính là 7 chia cho 77 hãy dừng video lại và thử tính coi sao bây giờ mình sẽ viết lại là theo cách mà mình đang học được là 7 chia cho 70 chị thay vì viết lạ 70 thì mình có thể biết là 7x 10 Điều quan trọng là mình có thể chia cả tử số và mẫu số cho 7 nếu mà chia tử số cho 7 thì mình được 1 chia cho chia mỏi cho 7 thì mình cũng được một mình sẽ nhớ là mình phải làm cũng thứ cho tử và mẫu nó mà nhân cả tử và mẫu cho cùng một số thì mình không làm thay đổi giá trị về kết quả là bằng một phần mười nó mới diễn thập phân thì ở hàng chục là một Đó là một phần mười vậy Đây là 0,1 theo một cách khác để suy nghĩ và bài toán này là cái này cũng tương tự với Và đây là điều mà mình viết ở trên Nhưng mà mình có thể biết cái này thành 7 chia cho Em cho số 7 màu xanh và sau đó mình tiếp tục chia cho 10 hoặc lần có thể chia cho 7 và nhân 10 có thời tiết lại là nếu mà mình chia cho 7 X10 thì đây cũng là một cách viết lại những gì mà mình đã làm ở đây để sẽ bằng là 7 chia cho 7 chia cho 10 a 77/1 nên là mình sẽ còn 110 sẽ bằng với một phần 13