If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia số tự nhiên để được thương là số thập phân (số chia có 2 chữ số)

Vấn đề

Điền số thập phân thích hợp vào ô trống:
606, colon, 15, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?