If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 5 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 13: Thể tích hình hộp chữ nhật

Xây dựng công thức tính thể tích hình khối

Làm các bài tập để hiểu rõ hơn về công thức tính thể tích.

Xây dựng công thức tính thể tích

Bài 1
Hình hộp chữ nhật có
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
lớp, mỗi lớp được tô một màu khác nhau.
Mỗi lớp được tạo thành từ
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương.
Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu khối lập phương?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương
A rectangular prism made of unit cubes. The front face of the rectangular prism has 4 red cubes in its bottom layer, 4 yellow cubes in its middle layer, and 4 blue cubes in its top layer. The top face of the rectangular prism has 8 blue cubes arranged in 2 rows and 4 columns. The right-hand side face of the rectangular prism has 2 red cubes in its bottom layer, 2 yellow cubes in its middle layer, and 2 blue cubes in its top layer.

Bài 2
Hình hộp chữ nhật có
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
lớp màu riêng biệt.
Mỗi lớp màu được tạo thành từ
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương.
Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu khối lập phương?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương
A rectangular prism made of unit cubes. The front face of the rectangular prism has 12 cubes: 6 rows, 2 columns. The left slice contains 6 green cubes and the right slice contains 6 purple cubes. The top face of the rectangular prism has 10 cubes: 5 rows, 2 columns. The left slice contains 5 green cubes and the right slice contains 5 purple cubes. The right-hand side face of the rectangular prism has 30 purple cubes: 6 rows, 5 columns.

Bài 3
Hình hộp chữ nhật có
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
lớp màu riêng biệt.
Mỗi lớp màu được tạo thành từ
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương.
Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu khối lập phương?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism has 10 cubes: 2 rows and 5 columns. Starting from left to right, the colors of 2 cubes in each column are: blue, pink, green, purple, and red. The top face of the rectangular prism has 20 cubes: 4 rows and 5 columns. Starting from left to right, the colors of 4 cubes in each column are: blue, pink, green, purple, and red. The right hand side face of the rectangular prism has 8 red cubes: 2 rows and 4 columns.

Bài 4
Hình hộp chữ nhật có
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
lớp, mỗi lớp được tô một màu khác nhau.
Mỗi lớp được tạo thành từ
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương.
Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu khối lập phương?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
khối lập phương
A rectangular prism made up of unit cubes. The front face of the rectangular prism has 25 cubes: 5 rows and 5 columns. Starting from bottom to top their colors are: 5 cubes are red, 5 cubes are blue, 5 cubes are pink, 5 cubes are green, and 5 cubes are purple. The top face of the rectangular prism has 10 purple cubes: 2 rows and 5 columns. The right hand side face of the rectangular prism has 10 cubes: 5 rows and 2 columns. Starting from bottom to top their colors are: 2 cubes are red, 2 cubes are blue, 2 cubes are pink, 2 cubes are green, and 2 cubes are purple

Bạn muốn biết thêm về công thức tính thể tích? Hãy xem video này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.