If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các phần tô đậm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Một hình tròn có bán kính start color #1fab54, 5, start text, space, c, m, end text, end color #1fab54 nằm bên trong hình chữ nhật có kích thước là start color #11accd, 11, start text, space, c, m, end text, times, 11, start text, space, c, m, end text, end color #11accd.
Tính diện tích của phần được tô màu:
Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, space, c, m, end text, squared
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?