If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số liên quan đến các đơn vị khác nhau

Vấn đề

Lan và Bách sơn hai bức tường trong một căn phòng và họ chưa hoàn thành công việc. Hai bức tường có kích thước bằng nhau.
Lan đã sơn start fraction, 3, divided by, 4, end fraction bức tường.
Bách đã sơn start fraction, 3, divided by, 4, end fraction bức tường còn lại.
Hỏi ai đã sơn nhiều hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?