If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số trên tia số

Vấn đề

Di chuyển dấu chấm đến vị trí của phân số start fraction, 1, divided by, 4, end fraction trên trục số.
Trước tiên, hãy điền số khoảng cần tạo trên trục số.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?