If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

0

Điểm tinh thông có thể có
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 480 Điểm tinh thông

Học

  • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 480 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 880 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 720 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 4400 điểm Tinh thông!