If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dãy số toán học: cách xếp bàn

Giải thích một quy luật về số ghế ở một cái bàn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ như vậy Giả sử mình có những cái bàn trong đó có thể vừa một người ở mỗi đầu ngắn của những cái bàn như vậy Mình có thể vừa một người ở đây mình có thể vừa một người ở đây Bạn có thể nhìn nói hai chúng ta đang nhìn từ phía trên cái bàn ở đây nếu mà chúng ta có thể gặp một người ở mỗi đầu nhắn của bạn và sau đó ở những đầu dài ở đây chúng ta vừa hai người chúng ta vừa hai người đầu dài hơn như vậy khi bạn có một bàn mày Có thể vừa Mộ 2 3 4 5 6 người bạn có thể vừa xấu người bây giờ anh nghĩ về những gì xảy ra khi chúng ta thêm những cái bàn vào cuối bàn này ở đây như vậy bây giờ Hãy tưởng tượng có 2 bàn như vậy Ở đây chúng ta có mộ và nó sẽ chạm đầu với bạn ở đây Ba Vì nó chạm đầu ở đây chúng ta đang tạo một cái bàn liên tục bạn không thể có người ngồi ở đây được nữa như vậy Bây giờ chúng ta có thể vừa bao nhiêu người hãy nhìn chúng nó có tự vua 12345 ta ở bên này Vì vậy bạn có đi vừa 6 7 8 9 3 sau đó bạn có thể đặt một người ở đầu này ta khi đó có 2 bàn hai đầu gần như chạm vào nhau Bạn có thể vừa Tổng cộng là 10 người phải tiếp tục và Nhìn chúng ta có thể nghĩ về một mô hình ở đây 20 Như vậy hãy đặt ba bạn ở đây vậy một bạn 2 bàn áo bà ba bàn giống như lúc trước chúng ta có thể đặt một người ở bộ đầu như vậy đó là hai người sẽ lấy Chúng ta có 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 người 14 người về những nhiều nước trong giống như đang xảy ra ở đây nếu bạn chỉ nhìn vào các con số chúng ta đi xấu đến 10 đến 14 nó trong như chúng ta đang thêm bốn người mỗi lần chúng ta thêm một bàn bây giờ nó có hợp lý hay không như vậy Hãy nghĩ về tình huống đầu tiên hãy tưởng tượng đây là người thật và mình sẽ làm người là bằng xanh biển Nếu bạn mang cái bàn mới này nó bạn mang hai cái bàn như vậy Đây là bàn 1 có người màu xanh này phải chuyển bao nhiêu bài học có thể di chuyển đi đâu Giả sử Họ luôn muốn hỏi đầu bàn vì vậy người Màu xanh sẽ di chuyển đến đầu bàn mới khi họ di chuyển đến đây vì có bao nhiêu người mới có thể chuyển đến bàn kết hợp này bây giờ khi bạn đưa bạn Thứ hai này bảo người mới mình sẽ làm bằng màu tím số người mới là người đó để mình làm với một màu sắc độc đáo hơn người này người này người này và người này Ừ như vậy bạn có thể cộng thêm bốn người mới với mỗi bàn mới một cách ý nghĩa về nó là một bàn mới sẽ có thể có một đầu có thể sử dụng được ở đây đâu có thể sử dụng được đó sẽ được lấy một người mà ở đầu có thể sử dụng được khi bạn có ít bàn hơn như vậy phép cộng thực sự là ở hai đầu ở đây như vậy bạn có thể cộng thêm bốn người mới với mỗi lần bạn thêm một bàn mới như vậy Nó hoàn toàn hợp lý dù đó bạn có thể nghĩ mà Thậm chí không cần phải vẽ hình có bao nhiêu người bạn có thể có nếu bạn có bốn 25262 nhiều bạn như vậy bạn có thể tưởng tượng nếu bạn có bốn bạn chúng ta phải thêm 4 và bạn có thể ngồi được 18 người nếu bạn có 5 bạn các bạn có thể vừa 22 người ông và vương Quân I