If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 4 (Việt Nam)

Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân để nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số

Vấn đề

Sử dụng tính chất kết hợp, tính 27, times, 2.
Tính bằng cách phân tích số 27 thành tích của hai số nhỏ hơn.
start color #9e034e, 27, end color #9e034e, times, start color #0c7f99, 2, end color #0c7f99, equals
times, start color #0c7f99, 2, end color #0c7f99
start color #9e034e, 27, end color #9e034e, times, start color #0c7f99, 2, end color #0c7f99, equals9, times
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start color #9e034e, 27, end color #9e034e, times, start color #0c7f99, 2, end color #0c7f99, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?