If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các tính chất của phép cộng

Khám phá các tính chất của phép cộng.
Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu ba tính chất chính của phép cộng. Dưới đây là một bản tóm tắt các tính chất:
Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Ví dụ, 4, plus, 2, equals, 2, plus, 4.
Tính chất kết hợp: Thay đổi cách nhóm các số hạng không làm thay đổi giá trị của tổng. Ví dụ, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, equals, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis.
Cộng với số 0: Bất kì số nào cộng với số 0 cũng bằng chính số đó. Ví dụ, 0, plus, 4, equals, 4.

Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất giao hoán của phép cộng nói rằng thay đổi thứ tự của các số hạng không làm thay đổi giá trị của tổng. Đây là một ví dụ:
4, plus, 2, equals, 2, plus, 4
Ta thấy được cả hai vế đều có tổng là 6 dù thứ tự bị đảo ngược.
Đây là một ví dụ khác với nhiều số hạng hơn:
1, plus, 2, plus, 3, plus, 4, equals, 4, plus, 3, plus, 2, plus, 1
Đâu là ví dụ của tính chất giao hoán của phép cộng?
Chọn 1 đáp án:

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng nói rằng việc thay đổi cách nhóm các số hạng không làm thay đổi giá trị tổng. Đây là một ví dụ:
start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Hãy nhớ rằng các ngoặc đơn cho chúng ta biết mình nên thực hiện phép tính nào trước. Đây là cách chúng ta tính vế trái:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd
equals, 5, plus, 4
equals, 9
Và đây là cách chúng ta tính vế phải:
empty space, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, plus, 7
equals, 9
Ta thấy rằng cả hai vế đều có tổng là 9 dù ở vế trái ta cộng 23 trước còn ở vế phải ta cộng 34 trước.
Đâu là ví dụ của tính chất kết hợp của phép cộng?
Chọn 1 đáp án:

Cộng với số 0

Tính chất này cho biết rằng tổng của 0 với một số bất kì thì sẽ bằng chính số đó. Đây là một ví dụ:
0, plus, 4, equals, 4
Điều này đúng vì định nghĩa của 0 là "không có gì", vậy nên khi cộng 0 với 4, giá trị của 4 không đổi.
Tính chất giao hoán cho ta biết rằng số 0 ở vị trí nào trong một tổng thì cũng không quan trọng. Đây là một ví dụ có số hạng thứ hai là số 0:
6, plus, 0, equals, 6
Đâu là ví dụ của tính chất cộng với 0?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.