If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân với số chia hết cho 10

Tách các số chia hết cho 10 thành từng nhóm 10 để làm phép nhân. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

thì mình sẽ tính thử xem ba X60 bằng bao nhiêu nhất có rất nhiều cách để tính phép tính này mình có thể lấy 60 và mình cộng 3 lần mình sẽ biết là 60 cộng 60 cộng 60 và mình sẽ tính nhận 60 cộng 60 là 120 cộng thêm 60 nữa là 180 và Vậy là xong nhưng mình cũng có một cách dễ hơn để tính tính này nhé chúng mình có thể viết lại bằng ba nhân với và 60 mình sẽ tách ra tháng 6 nhân với mươi như vậy là mình đã có phép tính 3x 6X 10 và thứ tự thực hiện phép tính không quan trọng khi mình có một phép tính toàn phép nhân như thế này nên mình sẽ lấy 3 x 6 = 18 trước sau đó thì mình sẽ Nhân 18 tới mươi 38x với 10 thì sẽ bằng 180m Thực ra là chúng ta viết số 18 rồi chúng ta thêm số 0 ở phía sau và kết quả là 180 nhờ luyện tập nhiều thì chúng mình sẽ nhận ra được một quy luật là khi mình lấy ba X60 thì thực ra là mình lấy ba X6 trước rồi mình thêm số 0 ở phía sau để được 180 giống như kết quả của phép cộng chứng minh cũng làm hết một phép tính nữa nhé bây giờ mình cần tính 50 nhân với 7 và ở đây Chúng mình nên sử dụng đi đưa lại để thử tính xem 50 x 7 bằng bao nhiêu nhé Được rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng giải với nhau 50 x77 thì mình có thể lấy 50 và mình cộng tin tức là mình sẽ viết 50 cộng 50 cộng 50 cộng 50 cộng 50 và cộng thêm một lần 50 nước cộng thêm một lần 50 ở ngoài nữa và chứng minh có thể tính nhẩm ở đây nhé mình sẽ lấy 50 cộng 50 là 100 150 200 250 300 350 và kết quả là 350 nhưng chúng ta vẫn còn một cách khác dễ hơn để thực hiện chứng minh chỉ cần tắt 50 ra thành bằng 10 nhân với 5 A và sau đó thì mình sẽ nhân với 7 ra một lần nữa thì thứ tự thực hiện phép tính này không quan trọng nếu mình có thể lấy 5 nhân với 7 trước năm nhân phải bằng 35 và sau đó mình lấy ngươi nhân với 35 a10x với 35 thì sẽ được 350 bởi vì chúng ta chỉ cần thêm số 0 vào phía sau số 35 mình sẽ được 350 nếu số 0 và phía sau số 35 và chứng minh cùng nhớ lại quy luật nhất khi mình lấy 50 nhân với 7 thì thực ra là mình đã lấy 5 nhân với 7 trước để được 35 và sau đó mình lấy số 0 ở đây mình lấy số không trong 50 và mình thêm số 0 đó vào phía sau số 35 thì được 350i