If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đặt tính chia có dư: 2 292 : 4

Học cách thực hiện phép chia 2 292 : 4 và 1 735 091 : 3. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có phép tính 2292 khi chia cho 34 vì chúng mình cũng bắt đầu làm nhé ta sẽ đặt phép tính 2292 chia cho ở đây bốn nhân đến mấy thì được Hay nhỉ không Còn số nào đúng không Như vậy chúng mình sẽ chuyển sang lấy số 22 để chia cho bốn luôn bốn nhân đến mấy thì được 22 nhỉ chúng mình tưởng nghĩ nhé Ở đây ta sẽ có bốn nhân năm bóng 20 và 4 x 6 = 24 đây chúng mình sẽ lấy 4 x 5 = 20 m 1,4 x 6 = 24 cho ra kết quả 24 và số 24 này lớn hơn số 22 mất rồi nên là đây chúng ta sẽ có 22 chia cho 4 = 55 x 4 = 20 cách xử lý 20k sẽ được 2 ở dưới đây Chúng ta hạ tiếp số 9 xuống ca sẽ được số 29 chúng mình có sẽ làm tương tự như đây thôi bốn nhân mấy để được 29 nhỉ là sẽ lại viết là đây bốn chúng ta đã có bốn x 6 = 24 rồi bây giờ chúng ta sẽ thử bố nhân với bánh 28 gần hơn 10 số 29,0 chúng ta sẽ không thể nào lấy bốn nhân 18 bằng 32,32 lớn hơn 29 rồi Ở đây ta sẽ có 29/4 bằng 7 7428 29/28 sẽ bằng 1 và cuối cùng chúng mình hạ nốt số 2 Xuống đây ta sẽ được số 12 đến đây mọi thứ đơn giản rồi bố nhưng để mấy cái được 12.000 4x 13 nhé nên ở đây chúng ta sẽ có 12 chia 4 = 33 x 4 = 12 12 - 12 sẽ là hết như vậy đáp án của chúng mình cho phép chia này sẽ là 573 gạch Bây giờ chúng mình làm thêm một ví dụ lắm nhé Anh ta có phép tính 6.475 a6400 75/6 37 vì chúng mình cùng là phép tính nhé ta sẽ có 6.475 khi chia cho 7 ạ Bây giờ chúng mình sẽ sách lần lượt nhé 7 nhân về mấy thì được sáu nghỉ không có số nào đúng không như là chúng mình chưa đấy 64/7 ý vì vậy 7x mấy thì là 64 nhỉ chúng ta sẽ rất là bên này bể nhân với 9 bóng 63 và 7x 10 bóng 70d chúng mình sẽ sử dụng 7 x9 bằng 63 nhé 1,7 nhân 10 bằng 70 đã lớn hơn 64 rồi chúng ta sẽ có 64 chia 7 bằng 999 X7 bằng 63 64 - 63 sẽ bằng 1 khi hạ số 7 ở đây xuống chúng ta sẽ có số 17 ở đây 17 967 bằng mấy nhỉ hay ngược lại 7 nhân với mấy = 17 m chúng ta sẽ ghi thêm ở đây 7x với hai sẽ bằng 14 và 7x 3 bóng hàng mươi mốt khi chúng ta xử lý 7 X2 và 14 nhé bởi kỷ 21 ở đây lớn hơn 17 rồi Ở đây chúng ta sẽ có 17.7 bóng 22 x 7 = 14 17 - 14 chúng ta được bà trực tiếp đến chỗ mình sẽ hạ số 5 xuống chúng ta sẽ có số 35 đến đây sẽ tính ngày đơn giản rồi 35 - 7 = mấy nhỉ 35 - 7 chúng ta sẽ được a55x 7 bóng 35 và 5:35 lá hết Ừ như vậy đáp án sai phép tính 6.475 chia cho 7 sẽ là 925 ạ Bây giờ chúng mình làm từ thức tính luôn nhé chỉ có một điều là cả hai phép tính chúng mình vừa làm đều không có số dư là bây giờ chúng mình sẽ thử làm một phép tính có số dư nhé ra để thử thách bản thân phép tính này chúng ta sẽ làm một phép tính thật dài đi ta sẽ có phép tính một triệu 735.000 Khâm Trăm Chín Mươi khi chia cho 33 ở đây là một con số rất dài phải không Nhưng mà người Đừng sợ nhé trước mình sẽ làm lần Luật ra ở đây Làm thế nào để biết số một triệu bảy trăm 35090 mốt không chia hết cho 3 nhỉ chúng ta có một miệng nhé đó chính là + lần lượt từng chữ số của số một triệu bảy trăm 35090 mốt thành vào và C là tổng của các chữ số này có chia hết cho 3 không Nếu đã có chia hết cho ta thì phép tính này là phép tính chia hết Bây giờ chúng mình thử + nắng ta có 1 cậu bé bằng 88 + 3 = 11 11 + 5 = 16 16 + không bằng 16 16 cộng 9 bằng 25 và 25 + 1 = 26 và số 26 không thể chia hết cho 3 nên lại phép tính này sẽ ra phép tính cho ra số dư nhất Bây giờ chúng mình cùng làm nào đề sẽ là thức tính mốc hình thú vị Anh cứ lại ở đây có một triệu bảy trăm 35090 mốt em chia chó bà vì chúng mình bắt đầu nào ở đây số ba nhân với mấy được một nghỉ không có số nào phải không yên chúng mình sẽ sử dụng số 17 nhé như vậy bao nhân mấy thì được 17 nhỉ là sẽ biết sang bên này ta x năm vắng 15 và 3x 16 bằng 18 chúng mình sẽ lấy 3 x 5 = 15m ở đây ta sẽ có 17 chia 3 = 55 X3 bóng 15 17 - 15 chúng ta sẽ thương 2 khi hạ tiếp số 3 này xuống ở đây chúng ta sẽ được số 23/23 chiếc máy để được ba nghỉ ở đây chúng ta đã có sẵn 3 x 6 = 18 thôi chúng mình sẽ thử tiếp nào byee X7 bánh 21 và 3 x 8 = 24 như vậy chúng mình sẽ lấy bao nhiêu bằng 21 ta sẽ có 23/3 bằng 77 X3 bằng 21 23 - 21 và sẽ được hay hạ tiếp số 5 Xuống cà sẽ được số 25 25 chia 3 sẽ được mấy nhỉ là sẽ có câu đây ta đã có 3 x 8 = 24 rồi nên chúng ta sẽ lấy luôn 25/3 bằng 88 X3 bóng 24 25 - 24 chúng ta Toán 1 ạ Bây giờ chúng mình sẽ hạnh tiếp số 0 số nào tao có mùi chia 3 bằng mấy nhỉ song ca sẽ tiếp sau đây này ta có 3 nhân 3 bằng 9 Ừ như vậy chúng mình sẽ lấy 3 x 3 = 9 nhé ta sẽ có 10 chia 3 bóng 333 x 3 = 9 U19 mình sẽ xuống đây nào 10 - 9 chúng ta sẽ có một bây giờ chúng mình sẽ hạnh tiếp số 9 xuống vì chúng mình sẽ được số 19 trên 19 chia cho 3 sẽ được mấy nhỉ Có đây chúng ta đã có sẵn 3 nhân 6 bằng 18 rồi nhưng là ta sẽ lấy 19/3 bóng E66 X3 bóng 18 U19 số 18 chúng ta xích lô 01 ạ Bây giờ chúng mình sẽ hạ xuống chữ số cuối cùng đó chính là chữ số 1 khi hạ số 1 xuống đây chúng ta có số 11 11 chia cho 3 chúng ta sẽ được 333 x 3 = 9 vì chúng mình sẽ kéo xuống tiếp và chút nào bằng 9 quy mô - 9 đã hay Ừ như vậy phép tính vô cùng dài này đã cho chúng ta kết quả là ta có một triệu bảy trăm 35090 mốt chia cho 3 sẽ bằng 570 8363 đi du hài vậy chúng mình làm xong cách tính ngày rồi đi