If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải bài toán có hai bước tính

Vấn đề

Máy tính tiền ở quán kem ban đầu có 120 start text, n, g, h, ı, with, \`, on top, n, space, đ, o, with, \^, on top, with, \`, on top, n, g, end text. Trong buổi sáng, quán kem kiếm được 56 start text, n, g, h, ı, with, \`, on top, n, space, đ, o, with, \^, on top, with, \`, on top, n, g, end text. Quản lí cũng trả tiền cho người giao kem từ tiền trong máy. Vào cuối ngày, máy tính tiền có 141 start text, n, g, h, ı, with, \`, on top, n, space, đ, o, with, \^, on top, with, \`, on top, n, g, end text.
Số tiền trả cho người giao kem là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
start text, n, g, h, ı, with, \`, on top, n, space, đ, o, with, \^, on top, with, \`, on top, n, g, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?