If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số bằng hình minh hoạ

Vấn đề

Hình minh hoạ dưới đây biểu diễn phép tính 3, times, 69 được chia thành hai phần.
Hình minh hoạ không theo tỉ lệ chính xác.
An area model using a rectangle of 2 unequal parts, a first part labeled A with a width of 3 and a length of 60 and a second part to the right, labeled B, has the same width as part A and a length of 9.
Tìm diện tích của từng phần.
A, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
B, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Tìm tổng diện tích.
3, times, 69, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?