If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân loại các hình dựa vào góc

Vấn đề

Hình nào có 6 góc?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?