If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

0

Điểm tinh thông có thể có

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

 • Nhân với 7Trả lời đúng 10 trên 14 câu hỏi để lên cấp!

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

 • Chia cho 7Trả lời đúng 7 trên 10 câu hỏi để lên cấp!
Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 640 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 160 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 240 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

 • Nhân với 8Trả lời đúng 10 trên 14 câu hỏi để lên cấp!

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 400 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 560 Điểm tinh thông

Học

 • Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này

Bài tập thực hành

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 160 Điểm tinh thông

Bài tập thực hành

Tăng cấp cho các kỹ năng trên và thu thập lên đến 320 Điểm tinh thông
Tiếp theo cho bạn:

Bài kiểm tra lớn

Tăng cấp cho tất cả các kỹ năng trong bài này và thu thập lên đến 4000 điểm Tinh thông!