If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân với các số có 1 chữ số bằng cách tiêu chuẩn

Vấn đề

Dũng dùng quy tắc nhân để tính 418, times, 5. Dũng trình bày bài làm như sau.
41y8×    50\begin{aligned} {\overset{}4}\overset{\blueD{y}}1\overset{}8&\\ \underline{{} \times \phantom{~~~~} 5}&\\ 0& \end{aligned}
Dũng nên thay start color #11accd, y, end color #11accd với số nào?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?