If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chia hình thành các phần bằng nhau

Vấn đề

Cái bánh này được cắt thành 6 phần.
Một cái bánh được cắt thành 6 phần bằng nhau.
Mỗi phần có bằng 16 cái bánh không?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?