If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về phép chia

Dùng dãy số và các bài toán để hình dung phép chia.

Giới thiệu về phép chia

Phép chia giúp chúng ta chia một số lượng đồ vật thành các nhóm bằng nhau.
Kí hiệu của phép chia là colon
Để thực hiện phép chia, chúng ta cần biết tổng số lượng đồ vật. Chúng ta còn cần biết một trong hai thông tin: số nhóm cần chia hoặc số đồ vật trong mỗi nhóm.

Các nhóm bằng nhau

Hãy xem ví dụ:
Lớp 3A đang tổ chức trò chơi thổi bóng bay. Có tổng cộng start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 quả bóng bay và chúng ta cần chia đều cho start color #11accd, 3, end color #11accd học sinh.
Phép chia luôn bắt đầu với tổng số lượng đồ vật chúng ta có.
Tổng số quả bóng bay là start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6.
Số bóng bay này sẽ được chia đều cho start color #11accd, 3, end color #11accd học sinh. Vậy nên số nhóm bằng nhau là start color #11accd, 3, end color #11accd.
Trong bài toán này, chúng ta đang chia start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 quả bóng bay thành start color #11accd, 3, end color #11accd nhóm. Chúng ta có thể biểu diễn phép chia này bằng biểu thức start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 colon start color #11accd, 3, end color #11accd.

Cùng xem một ví dụ khác nhé

Lớp 3A quyết định chỉ dùng start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 quả bóng bay trong trò chơi.
Và sẽ có start color #1fab54, 4, end color #1fab54 học sinh.
Bài toán 1A
Tổng cộng
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
quả bóng bay được chia thành
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
nhóm bằng nhau.

Bài toán 1B
Chúng ta có thể dùng biểu thức nào để thể hiện phép tính start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 quả bóng bay chia thành start color #1fab54, 4, end color #1fab54 nhóm bằng nhau?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Dùng dãy đồ vật

Chúng ta có thể sắp xếp thành các hàng bằng nhau để thể hiện phép chia.
Các đồ vật sẽ được xếp thành các hàng có số lượng đồ vật bằng nhau.
18 quả bóng bay chia đều cho 3 học sinh có thể được sắp xếp như sau:
18 quả bóng bay được chia đều thành 3 hàng.
3 hàng này biểu diễn phép chia 18, colon, 3.
Nếu chúng ta lấy 18 quả bóng bay chia thành 3 nhóm bằng nhau thì mỗi nhóm có bao nhiêu quả bóng?
Chúng ta có thể tìm được đáp án cho phép chia này bằng cách đếm số bóng ở mỗi hàng.
18, colon, 3, equals, 6

Luyện tập 2

Bài toán 2A
Hình này thể hiện tổng số
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
chấm được chia thành
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
hàng bằng nhau.

Bài toán 2B
Biểu thức nào có thể được dùng để biểu diễn hình này?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Bài toán 2C
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
chấm trong mỗi hàng.

Câu hỏi 2D
28, colon, 7, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bài tập thực hành 3

Hình dưới đây có start color #e07d10, 35, end color #e07d10 chấm tròn chia thành start color #11accd, 5, end color #11accd hàng bằng nhau.
Bài 3
start color #e07d10, 35, end color #e07d10, colon, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Số đồ vật trong mỗi nhóm bằng nhau

Bài toán này cũng khá giống với bài toán phía trên, nhưng bây giờ chúng ta sẽ biết số đồ vật trong mỗi nhóm chứ không phải là số nhóm.
Hãy xem ví dụ:
Anh Bằng có start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa. Các chú ngựa đã chở các bạn nhỏ đi chơi suốt cả ngày. Đến cuối ngày, các chú ngựa nghỉ ngơi trong chuồng. Mỗi chuồng có start color #11accd, 4, end color #11accd chú ngựa.
Chúng ta có tổng cộng start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa.
Chúng ta cũng biết số ngựa trong mỗi chuồng. Mỗi chuồng có start color #11accd, 4, end color #11accd chú ngựa.
Chúng ta có thể sử dụng phép chia để tính số chuồng mà anh Bằng cần để giữ tất cả các chú ngựa.
Bài 4
Phép chia sẽ bắt đầu với con số nào?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Biểu thức biểu diễn start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa được chia thành start color #11accd, 4, end color #11accd nhóm là start color #e07d10, 20, end color #e07d10 colon start color #11accd, 4, end color #11accd, point

Cùng xem một ví dụ khác nhé

Anh Bằng có tổng cộng start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa. Anh đã xây những chiếc chuồng lớn hơn. Mỗi chuồng bây giờ có start color #7854ab, 10, end color #7854ab chú ngựa.
Bài 5A
Có tổng cộng
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
chú ngựa. Các chú ngựa sẽ được chia thành các nhóm bằng nhau, mỗi nhóm có
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
chú ngựa.

Bài 5B
Biểu thức nào biểu diễn start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa được chia thành các nhóm bằng nhau, mỗi nhóm có start color #7854ab, 10, end color #7854ab chú ngựa?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Bài 5C
Hình nào biểu diễn start color #e07d10, 20, end color #e07d10 chú ngựa được chia thành các nhóm bằng nhau, mỗi nhóm có start color #7854ab, 10, end color #7854ab chú ngựa?
Chọn 1 đáp án:
Chọn 1 đáp án:

Bài 5D
start color #e07d10, 20, end color #e07d10, colon, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, equals
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
 • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
 • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Liên hệ giữa phép nhân và phép chia

Hình minh hoạ có start color #7854ab, 30, end color #7854ab chấm. Các chấm được chia thành start color #e07d10, 6, end color #e07d10 hàng bằng nhau, mỗi hàng có start color #11accd, 5, end color #11accd chấm.
Biểu thức start color #7854ab, 30, end color #7854ab colon start color #e07d10, 6, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd biểu diễn hình minh hoạ.
Chúng ta cũng có thể nói hình minh hoạ có start color #e07d10, 6, end color #e07d10 hàng, mỗi hàng có start color #11accd, 5, end color #11accd chấm.
Biểu thức start color #e07d10, 6, end color #e07d10 times start color #11accd, 5, end color #11accd = start color #7854ab, 30, end color #7854ab cũng biểu diễn hình minh hoạ.
Trong cả hai biểu thức, start color #7854ab, 30, end color #7854ab là tổng số chấm, start color #e07d10, 6, end color #e07d10 là số nhóm bằng nhau và start color #11accd, 5, end color #11accd là số chấm trong mỗi nhóm.

Cùng xem một ví dụ khác nhé.

Bài 6
Những biểu thức nào biểu diễn hình minh hoạ?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Chọn tất cả đáp án đúng: