If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dùng hàng giá trị để cộng các số có 3 chữ số (phần 2)

Tính 536 + 398 bằng cách cộng có nhớ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

à Giờ hãy làm thêm ví dụ giống như trong video trước mình sẽ khai triển những số này để bạn hiểu điều gì xảy ra khi mình nhớ một số 5 này thuộc hàng trăm nên nó đại diện cho nam châm 3 đại diện cho ba chục bị nó nằm ở hàng chục nó là ba mươi sáu là sáu như vậy ba này đã chuyển cho 300 ý chính sẽ đại diện cho 90 3 bài 8 này đại diện cho số 8 và giờ mình có thể cộng hai cái này lại hãy bắt đầu từ phía phải cái cột ngay đây A6 + 8 mình đã tìm ra là bằng 14 bằng với 10 cộng bốn nên hãy viết lại phần không nhân với 10 ở cột này nên cho bốn vào đây và phần nhân với 10 sẽ cho vào cột hàng chục Ừ để mình đảm bảo chúng mình không quên người ở đó mình đặt nó vào cột hàng chục giờ mình có thể + cột hàng chục lại 10 cộng 30 cộng 90 C = 130 tuần này không phải như 100 mình có thể viết phần 30 vào cột hàng chục và C phần nhân với 100 mình đặt nó vào cột hàng trăm giờ mình đặt 100 ở đây lưu ý mình mượn số 1 để chỉ 100 vì mình đặt 1 vào cột hàng trăm mười cộng 30 cộng 90 là 100 cộng 30 nên nó sẽ bằng 100 cộng 30 bình Hoàn thành rồi giờ mình có thể cộng 1 phần trăm lại 100 cộng 500 cộng 300 sẽ bằng 900 bài viết là 900 mình hoàn tất rồi Mình đã tìm ra 500 cộng 30 cộng 6 300 cộng 90 cộng 8 bằng với 900 cộng 30 cộng 44 anh bằng 934 Phi vọng cái này sẽ giúp bạn hiểu hơn và khi mình nói nhớ 16 cộng 8 là bằng 14 nhóm 11 đại diện cho 10 nó đại diện cho 10 ở đây nên mình sẽ không bỏ sót nó mình có 10 cộng 30 cộng 90 bằng 130 đó là 30 cộng 100 mình + hàng trăm lại và có 900