If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo ra số lớn nhất

Vấn đề

Sắp xếp các chữ số 6, comma, 58 để tạo thành số có ba chữ số lớn nhất có thể.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?