If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các khoảng nghịch biến và đồng biến

Vấn đề

Cho h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 4, end superscript, minus, 2, x, cubed.
Hàm số h đồng biến trên khoảng nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?